Polityka prywatności

Polityka prywatności Systemu Pruszkowski Rower Miejski (System PRM) ma na celu przekazanie użytkownikom Systemu PRM informacji wymaganych w art. 13 i 14 RODO w związku z przetwarzaniem ich danych w ramach Systemu PRM.

I. DEFINICJE

1. Administrator – Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Przasnyskiej 6b, 01-756 Warszawa.
2. Aplikacja mobilna – aplikacja mobilna dostępna na telefony komórkowe i urządzenia przenośne, oferowana przez Administratora na urządzenia z systemem Android i iOS.
3. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
4. Grupa Nextbike – spółki należące do grupy Nextbike w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów.
5. Klient – osoba fizyczna, uczestnik Systemu Rowerowego, który zaakceptował Regulamin i dokonał rejestracji w Systemie Rowerowym, przez co zawarł Umowę.
6. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
7. Regulamin – regulamin opisujący zasady i warunki korzystania z Systemu Rowerowego, w szczególności zakres praw i obowiązków oraz odpowiedzialność osób korzystających z usług wypożyczeń Systemu Rowerowego, którym zarządza Administrator. Regulamin dostępny jest pod adresem https://pruszkowskirower.pl/regulaminy/
8. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
9. Serwis – serwis internetowy zamieszczony pod adresem www.pruszkowskirower.pl lub dostępny za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej, poprzez który Administrator świadczy Użytkownikom usługi drogą elektroniczną, w szczególności usługę polegającą na umożliwieniu dokonywania wypożyczeń rowerów.
10. System Rowerowy – Usługa Pruszkowski Rower Miejski realizowana na zasadach opisanych w Regulaminie.
11. Umowa – Umowa Klienta z Administratorem zawierana za pośrednictwem Serwisu, ustalająca wzajemne prawa i obowiązki określone w Regulaminie.
12. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.
13. Zaufany Partner – podmiot, z którym współpracuje Administrator, którego treści marketingowe kierowane są przez Administratora do Klienta i Użytkownika.

II. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

III. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE KORZYSTANIE Z SERWISU

1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osób, które nie posiadają profilu w Serwisie), przetwarzane są przez Administratora:
a. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
c. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw;
d. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów – zasady przetwarzania Danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji MARKETING.
2. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego Dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach, które dotyczą systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

REJESTRACJA W SYSTEMIE PRUSZKOWSKI ROWER MIEJSKI

1. Osoby, które dokonują rejestracji w Systemie Rowerowym, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta, zarządzanym przez Administratora. Takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu:
a. Zawarcia i wykonania Umowy na zasadach wskazanych w Regulaminie Systemu Pruszkowski Rower Miejski w odniesieniu do osób fizycznych działających we własnym imieniu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, gdyż przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania tej umowy na zasadach wskazanych w Regulaminie Systemu Pruszkowski Rower Miejski.
b. Realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, mających zastosowanie do działalności Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym wynikających z przepisów rachunkowych, podatkowych czy innych regulacji szczególnych.
c. Archiwizacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. naszego prawnie uzasadnionego interesu jakim jest niezbędność przechowywania dowodów prowadzonej działalności.
d. Obrony, ustalania i dochodzenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
e. Marketingu własnych produktów i usług również przesyłania informacji handlowych o produktach, usługach, ofertach promocyjnych i wydarzeniach – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO tj. zgody osoby, której dane dotyczą, jeżeli zgoda została wyrażona.
f. Zapewnienia bezpieczeństwa mienia (sprzętu wykorzystywanego w ramach świadczenia usług) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. uzasadnione interesu Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji, jakim jest możliwość zapewnienia bezpieczeństwa udostępnianego sprzętu poprzez zbieranie informacji pozwalających na zlokalizowanie roweru.
g. Wykonywania analiz i statystyk – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także preferencji Użytkowników w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
2. Jeżeli Użytkownik zamieszcza w Serwisie jakiekolwiek Dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów prawa i dóbr osobistych tych osób.

FORMULARZE KONTAKTOWE

1. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
2. Dane osobowe są przetwarzane:
a. Obsługi żądania lub udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora; prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest umożliwienie obsługi żądań oraz udzielania odpowiedzi na pytania zadawane w szczególności przez osoby zainteresowane usługami;
b. Monitorowania i poprawy jakości usług, w tym obsługi klientów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora; prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest umożliwienie podnoszenia jakości usług.

IV. PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

1. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych – Facebook). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora i promowania różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki.

V. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.

COOKIES „SERWISOWE”

1. Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:
a. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);
b. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
c. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
d. sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);
e. trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies).

COOKIES „MARKETINGOWE”

1. Administrator oraz jego zaufani partnerzy wykorzystują również pliki cookies do celów marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej. W tym celu Administrator oraz zaufani partnerzy przechowują informacje lub uzyskują dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Lista zaufanych partnerów znajduje się w Polityce transparentności.

VI. NARZĘDZIA ANALITYCZNE I MARKETINGOWE STOSOWANE PRZEZ ADMINISTRATORA I PARTNERÓW ADMINISTRATORA

1. Administrator oraz jego Partnerzy stosują różne rozwiązania i narzędzia wykorzystywane dla celów analitycznych i marketingowych. Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat tych narzędzi. Szczegółowe informacje w tym zakresie można natomiast znaleźć w polityce prywatności danego partnera.

‎‎

GOOGLE ANALYTICS

1. Pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

GOOGLE ADWORDS

1. Google AdWords to narzędzie, które umożliwia mierzenie skuteczności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora, pozwalając na analitykę takich danych jak np. słowa kluczowe czy liczba unikalnych użytkowników. Platforma Google Adwords pozwala też na wyświetlanie naszych reklam osobom, które w przeszłości odwiedziły Serwis. Informacje na temat przetwarzania danych przez Google w zakresie powyższej usługi dostępne są pod linkiem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl.

‎‎

PIKSELE FACEBOOKA

1. Piksele Facebooka to narzędzie umożliwiające mierzenie efektywności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora w portalu Facebook. Narzędzie pozwala na zaawansowaną analitykę danych w celu optymalizacji działań Administratora także z wykorzystaniem innych narzędzi oferowanych przez Facebook. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć pod tym linkiem: https://pl-pl.facebook.com/help/443357099140264?helpref=about_content.

‎‎

WTYCZKI SPOŁECZNOŚCIOWE

1. W Serwisie wykorzystywane są wtyczki portali społecznościowych (Facebook, Google+, LinkedIn, Twitter). Wtyczki pozwalają Użytkownikowi na udostępnienie treści publikowanych w Serwisie w wybranym portalu społecznościowym. Stosowanie w Serwisie wtyczek powoduje, że dany serwis społecznościowy otrzymuje informacje o korzystaniu z Serwisu przez Użytkownika i może przypisać je do profilu Użytkownika tworzonego w danym portalu społecznościowym. Administrator nie posiada wiedzy na temat celu i zakresu zbierania danych przez portale społecznościowe. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:

VI. ZARZĄDZANIE USTAWIENIAMI COOKIES

1. Wykorzystanie plików cookies w celu zbierania za ich pośrednictwem danych, w tym uzyskania dostępu do danych zapisanych na urządzeniu Użytkownika, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.
2. Zezwolenie nie jest wymagane jedynie w przypadku plików cookies, których stosowanie jest niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja danych w celu wyświetlenia treści).
3. Wycofanie zgody na wykorzystanie plików cookies możliwe jest za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:
4. Użytkownik może w każdej chwili zweryfikować status swoich aktualnych ustawień prywatności dla wykorzystywanej przeglądarki przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych pod poniższymi linkami:

VIII. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, wykonania obowiązku prawnego albo do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

IX. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną Danych osobowych.
2. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można tę zgodę wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem.
3. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – w innych przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).
4. Więcej informacji o uprawnieniach wynikających z RODO znajduje się w naszej Polityce transparentności.

X. ODBIORCY DANYCH I PRZEKAZYWANIE POZA EOG

1. Przewidywanymi odbiorcami danych osobowych są: firmy świadczące dla administratora wsparcie IT, dostawcy usług poczty elektronicznej oraz innych usług IT, operatorzy pocztowi/kurierzy, podmioty obsługujące płatności elektroniczne; firmy doradcze, z którymi administrator współpracuje, podmioty wspierające działania marketingowe administratora, podmioty upoważnione do otrzymywania danych osobowych na mocy obowiązujących przepisów prawa, oraz inne podmioty, które wykonują działania na zlecenie administratora lub dostarczają mu usługi/towary niezbędne do prowadzenia działalności, a także spółki z grupy Nextbike.
2. Na pewnym etapie może dochodzić do przekazywanie danych osobowych do państw trzecich (poza EOG). Administrator dokonuje tego na podstawie standardowych klauzul ochronnych (art. 46 ust. 2 RODO) oraz – jeśli jest to wymagane – stosuje dodatkowe gwarancje ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie standardami albo zapewnia inny mechanizm, który jest zgodny z prawem i legalizuje taki transfer do państw trzecich.

XI. DANE KONTAKTOWE

1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez e-mail [email protected], formularz kontaktowy pod adresem www.nextbike.pl, telefonicznie pod numerem 22 208 99 90 lub pisemnie na adres siedziby Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail [email protected] w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Danych osobowych przez Administratora.

XII. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
2. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje 08.06.2023.
Skip to content