Regulamin

Regulamin
Systemu Pruszkowski Rower Miejski zwanego również PRM

Obowiązuje od 30.10.2023

I. Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Systemu Pruszkowski Rower Miejski (dalej: PRM), uruchomionego i działającego w granicach administracyjnych miasta Pruszków.
2. Regulamin PRM wraz z Polityką prywatności udostępniony jest nieodpłatnie na Stronie internetowej www.pruszkowskirower.pl w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Dokumenty te można otrzymać w biurze Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji, z siedzibą w Warszawie, będącej Operatorem PRM.
3. Kontakt:
Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji
ul. Przasnyska 6b
01 – 756 Warszawa
e-mail: [email protected]
tel.: 22 123 06 48
4. Systemy Nextbike są kompatybilne tj. założenie Konta w jednym z systemów umożliwia korzystanie z wypożyczalni rowerów w innych miastach, chyba że Regulamin danego systemu stanowi inaczej. Aktualny wykaz miast, w których funkcjonują systemy Nextbike znajduje się pod adresem https://nextbike.pl/o-nextbike/

II. Definicje

1. Aplikacja Mobilna – aplikacja mobilna umożliwiająca korzystanie z PRM. Korzystanie z Aplikacji Mobilnej jest możliwe na urządzaniach typu smartfon z odpowiednim, aktualnym systemem Android lub iOS, które umożliwiają pobranie Aplikacji Mobilnej ze sklepu internetowego. Aplikacja jest dostępna do pobrania bezpłatnie w sklepach Google Play oraz Apple AppStore, a warunkiem pobrania jej, jak i korzystania z niej, jest stały dostęp do Internetu oraz zarejestrowanie Konta Klienta w Systemie PRM.
2. Blokada Konta – środek prewencyjny, polegający na uniemożliwieniu korzystania z PRM, z którego może skorzystać Operator w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności naruszenia stanowiącego szkodę elementów systemu PRM.
3. Biuro Obsługi Klienta PRM/BOK PRM – uruchomiona przez Operatora usługa zapewniająca kontakt z Operatorem poprzez:
a. infolinię dostępną całodobowo pod nr tel.: 22 123 06 48
b. pocztę elektroniczną pod adresem: [email protected]
c. Aplikację Mobilną.
Informacje o funkcjonowaniu BOK zamieszczone są na Stronie internetowej: www.pruszkowskirower.pl
4. Blokada O-lock – środek zabezpieczenia Roweru w postaci zintegrowanej z ramą klamry „O”, bez którego zamknięcia niemożliwe jest zakończenie Wypożyczenia. Blokada służy także do zabezpieczenia Roweru w chwili użycia funkcji Postój. Blokada O-lock zamontowana jest na tylnym kole, w czasie jazdy pozostaje otwarta. Blokada stanowi wyposażenie każdego Roweru.
5. Bon promocyjny/Bonus – oferowany przez Operatora Bon, który umożliwia zasilenie Konta Klienta. Kwota Bonu oraz jej przeznaczenie ustalane są przez Operatora i jest ona bezzwrotna. Środki z Bonów wykorzystywane są w pierwszej kolejności, przed środkami wpłaconymi przez Klienta.
6. Cennik i Tabela Opłat Dodatkowych – cennik usług i opłat w systemie PRM będący integralną częścią Umowy. Cennik i Tabela Opłat Dodatkowych stanowią Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, który jest dostępny na Stronie internetowej oraz w Aplikacji Mobilnej.
7. Czas Wypożyczenia – czas liczony od momentu Wypożyczenia (odblokowania) Roweru, aż do momentu Zwrotu Roweru poprzez zamknięcie Blokady O-lock. Przy czym zakłada się, że Postój wliczany jest do czasu Wypożyczenia.
8. GPS – urządzenie zamontowane na Rowerze, służące do monitorowania pozycji Roweru oraz jego lokalizacji.
9. Identyfikator Klienta – indywidualny numer nadany Klientowi, odpowiadający numerowi telefonu komórkowego podanego podczas rejestracji. Szczegóły dotyczące rejestracji oraz identyfikatorów Klienta zostały opisane w Rozdziale VI. Rejestracja.
10. Klient/Użytkownik – osoba fizyczna, uczestnik Systemu PRM, który zaakceptował Regulamin i dokonał rejestracji w PRM, przez co zawarł Umowę z Operatorem.
11. Konto Klienta/Konto – osobiste Konto Klienta utworzone w trakcie rejestracji, na potrzeby korzystania z PRM, a także pobierania opłat zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu.
12. Kwota doładowania – wpłata wniesiona na poczet Wypożyczeń na Konto Klienta.
13. Minimalny stan Konta – minimalne saldo na Koncie, jakie powinien posiadać Klient, by być uprawnionym do Wypożyczenia Roweru.
14. Nieautoryzowany przejazd – korzystanie z Roweru PRM bez zarejestrowanego na Koncie Klienta Wypożyczenia Roweru.
15. Operator – firma Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji realizująca usługę obsługi PRM, z siedzibą ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000646950, REGON 021336152, NIP 8951981007.
16. Opłata inicjalna – kwota wpisowego, uiszczana przez Klienta przy rejestracji w PRM. Wysokość Opłaty inicjalnej określona jest w Załączniku nr 1.
17. Polityka prywatności – odrębny od Regulaminu dokument Operatora określający warunki przetwarzania przez Operatora danych osobowych Klienta. Polityka prywatności dostępna jest pod adresem https://pruszkowskirower.pl/polityka-prywatnosci/
18. Postępowanie wyjaśniające – czynności prawne i faktyczne podejmowane przez Operatora, służące ustaleniu okoliczności i zdarzeń powstałych w związku z użytkowaniem Rowerów, w szczególności związanych z naruszeniem Regulaminu, wypadkami i kolizjami lub uszkodzeniem mienia Operatora.
19. Postój – funkcja pozwalająca na zaparkowanie Roweru bez jego Zwrotu. Postój dostępny jest z poziomu Aplikacji Mobilnej.
20. Regulamin – niniejszy Regulamin opisujący zasady i warunki korzystania z systemu PRM, w szczególności zakres praw i obowiązków oraz odpowiedzialność osób korzystających z możliwości Wypożyczania Rowerów w PRM.
21. Rower standardowy – podstawowy typ roweru udostępniany w systemie PRM przez Operatora. Rower przeznaczony jest do użytku przez jedną osobę, która ukończyła 13 lat i mieści się w zakresie od 150 do 200 cm wzrostu. Rower ma koła z obręczami o wymiarach 26 cali, jego udźwig wynosi do 120 kg samego kierującego. Wyposażony jest w koszyk o pojemności 15 litrów.
22. Serwis PRM – wykonywane przez Operatora czynności związane z eksploatacją, naprawami i konserwacją Systemu PRM.
23. Stacja PRM – miejsce Wypożyczenia oraz Zwrotu Rowerów przez Klientów, oznakowane symbolem PRM, wyposażone w Totem i stojaki rowerowe, przy których parkowane (zwracane) są Rowery za pomocą Blokady O-lock. Informacje o lokalizacji Stacji PRM znajdują się na Stronie internetowej oraz w Aplikacji Mobilnej.
24. Stacja Kompatybilna –- miejsce Wypożyczenia oraz Zwrotu Rowerów, które znajduje się w granicach miast i gmin kompatybilnych wymienionych na stronie https://nextbike.pl/kompatybilne-mazowieckie-systemy-rowerowe. Stacja jest wyposażona w stojaki rowerowe, przy których zwracane są Rowery za pomocą Blokady O-lock.
25. Strefa użytkowania – granice administracyjne miasta Pruszków. Operator rozszerza Strefę użytkowania do granic administracyjnych miast i gmin wymienionych na stronie https://nextbike.pl/kompatybilne-mazowieckie-systemy-rowerowe oraz dopuszcza możliwość przemieszczania się pomiędzy nimi.
26. Strefa Niedozwolona – miejsca/obszary niestanowiące Stacji PRM lub Stacji Kompatybilnej, w których Klient może poruszać się Rowerem PRM, ale w której nie jest dozwolony Zwrot Roweru. Przede wszystkim Strefę Niedozwoloną stanowią wszelkie zbiorniki wodne, tereny leśne. Strefa Niedozwolona określona przez Operatora PRM dostępna jest na Stronie internetowej PRM, Aplikacji Mobilnej Nextbike oraz w BOK PRM.
27. Strona internetowa – uruchomiona przez Operatora strona www.pruszkowskirower.pl zawierająca niezbędne dane do rozpoczęcia i dalszego korzystania z PRM.
28. System PRM/System PRM / PRM – uruchomiony przez Operatora system wypożyczalni Rowerów obejmujących w szczególności Rowery, infrastrukturę techniczną, oprogramowanie i urządzenia umożliwiające Wypożyczanie Rowerów, Postój oraz Zwrot Roweru.
29. Totem informacyjny/Totem – element stacji PRM, zawierający informacje niezbędne do rozpoczęcia i korzystania z PRM.
30. Umowa – Umowa Klienta z Operatorem, ustalająca wzajemne prawa i obowiązki określone w niniejszym Regulaminie. Uznaje się, że Umowa o treści obejmującej postanowienia Regulaminu zostaje automatycznie zawarta w momencie rejestracji Klienta w PRM i pod warunkiem złożenia przez Klienta oświadczenia o akceptacji Regulaminu. Administratorem Danych Osobowych jest Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji.
31. Wypożyczenie Roweru/Wypożyczenie – odblokowanie Roweru, przy pomocy Identyfikatora Klienta lub w inny sposób opisany w Rozdziale VII pkt. 2, w celu odbycia podróży. Proces Wypożyczenia określa szczegółowo Rozdział VII. Regulaminu.
32. Zwrot Roweru/Zwrot – oddanie Roweru do Stacji PRM lub Stacji Kompatybilnej poprzez zamknięcie Blokady O-lock. Proces Zwrotu określa Rozdział X. Regulaminu. Użycie funkcji Postoju nie jest rozumiane jako Zwrot Roweru.

III. Zasady ogólne korzystania z Systemu PRM.

1. Warunkiem korzystania z Systemu PRM jest podanie przez Klienta: wymaganych przy rejestracji danych osobowych, akceptacja warunków określonych w niniejszym Regulaminie, dokonanie opłaty inicjalnej, kliknięcie w link aktywacyjny. Warunkiem korzystania z PRM jest ponadto utrzymanie Minimalnego stanu Konta w momencie każdego wypożyczenia w wysokości co najmniej 10 zł (słownie: dziesięć złotych).
2. Osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły 18. roku życia (zwane dalej małoletnimi) mogą korzystać z PRM, za zgodą swojego rodzica lub opiekuna prawnego. Rodzic lub opiekun prawny ponosi odpowiedzialność z tytułu ewentualnych szkód, powstałych w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy oraz zobowiązuje się do pokrywania bieżących zobowiązań określonych w Załączniku nr 1. Wymagane jest, aby zgoda przynajmniej jednego rodzica lub opiekuna prawnego na korzystanie z Konta przez osobę małoletnią została wysłana do Operatora:
a. w formie pisma drogą elektroniczną na adres [email protected],
b. listem poleconym na adres Operatora,
c. złożona osobiście w siedzibie Operatora,

Zgoda powinna zawierać:
d. numer telefonu małoletniego, na który zarejestrowane jest Konto,
e. imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego,
f. zgodę na korzystanie z PRM przez małoletniego,
g. imię i nazwisko małoletniego,
h. datę urodzenia małoletniego,
i. odręczny podpis lub kwalifikowany podpis elektroniczny rodzica/opiekuna prawnego (w przypadku, o którym mowa w Rozdziale III pkt. 2.a),
j. datę i miejsce wydania zgody.
Wzór zgody dostępny jest na stronie (https://nextbike.pl/app/uploads/2022/03/Oswiadczenie-rodzicow-opiekunow.docx).
3. Klient może wypożyczyć jednocześnie do 4 Rowerów.
4. Korzystanie z Wypożyczonego Roweru dozwolone jest w Strefie użytkowania.
5. Korzystanie z Rowerów Systemu PRM może się odbywać wyłącznie w celach niekomercyjnych pod rygorem naliczenia opłaty dodatkowej zgodnie z Załącznikiem nr 1.
6. Strony Umowy zobowiązane są wzajemnie do powiadamiania się o każdej zmianie adresów lub innych danych identyfikujących strony, podanych podczas rejestracji w Systemie.

IV. Odpowiedzialność i zobowiązanie.

1. Operator realizuje usługi związane z obsługą Systemu PRM i ponosi odpowiedzialność za jego należyte funkcjonowanie.
2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie ani następcze oraz utracone korzyści powstałe w wyniku nienależytego wykonania Umowy przez Klienta, ani za inne szkody, za które odpowiedzialny jest Użytkownik. Powyższy zapis nie uchybia, w zakresie umowy z klientem art. 473 Kodeksu Cywilnego.
3. Klient zobowiązuje się przestrzegać warunków Regulaminu, w szczególności dokonać umówionej opłaty oraz używać Roweru zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
4. Klient jest odpowiedzialny za użytkowanie Roweru zgodnie z jego przeznaczeniem i warunkami Regulaminu oraz przepisami prawa. W przypadku nieprzestrzegania warunków zapisanych w Regulaminie Operator ma prawo do zablokowania Konta Klienta. Szczegółowe warunki Blokady Konta zostały opisane w Rozdziale XII. niniejszego Regulaminu.
5. Użytkownik jest zobowiązany chronić dane logowania przed uzyskaniem ich przez osoby trzecie i może zostać obciążony kosztami korzystania z usługi przez osoby, które uzyskały jego dane logowania z jego winy.
6. Klient odpowiada za wszelkie szkody i zniszczenia wynikające z niestosowania się do Regulaminu. Klient może zostać obciążony kosztami naprawy tak powstałych szkód, w tym kosztem odtworzenia Roweru określonym w Załączniku nr 1 Cennik i Tabela Opłat dodatkowych w Systemie PRM. Za wykonanie niezbędnych napraw Operator wystawi Klientowi rachunek lub fakturę VAT.
7. Klient ponosi pełną i całkowitą odpowiedzialność oraz zobowiązuje się do pokrycia wszelkich mandatów, opłat itp., nałożonych na Klienta w trakcie korzystania z Roweru i powstałych z jego winy.
8. Rower jest uzupełnieniem komunikacji miejskiej. Nie wolno używać Rowerów PRM w celu wycieczek górskich, skoków, sztuczek kaskaderskich, nie wolno ścigać się oraz wykorzystywać roweru dla ciągnięcia lub pchania czegokolwiek. Wożenie bagażu dozwolone jest tylko w przeznaczonym do tego bagażniku, nie wolno niczego wieszać na ramie lub innych elementach roweru. Zabronione są przejazdy na jednym rowerze w liczbie osób większej niż jedna.
9. Zabronione jest korzystanie z Rowerów PRM przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; silnych leków przeciwalergicznych, innych leków, które z definicji zabraniają lub zalecają powstrzymanie się od kierowania pojazdami.
10. Zabrania się przewozu Rowerów PRM samochodami i innymi środkami transportu należącymi do osób prywatnych pod rygorem naliczenia opłaty zgodnie z Załącznikiem nr 1. Zakaz nie dotyczy transportu publicznego o ile regulamin przewozu dopuszcza taką możliwość.
11. Zabrania się używania zabezpieczeń niebędących elementem Systemu PRM w celu unieruchomienia Roweru. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia niewłaściwych zabezpieczeń, zastosowanych przez Klienta. Wszelkie koszty przywrócenia Roweru do stanu umożliwiającego realizację Wypożyczeń ponosi Klient.
12. Klient jest odpowiedzialny za Rower od momentu Wypożyczenia do momentu Zwrotu.
13. W przypadku braku zwrotu Roweru z jakiegokolwiek powodu, w tym również w przypadku jego kradzieży lub zagubienia, Klient zostanie obciążony równowartością Roweru, zgodnie z Załącznikiem nr 1, za każdy utracony Rower.
14. Klient zobowiązuje się zwrócić Rower w takim samym stanie jak w momencie Wypożyczenia. W szczególności Klient zobowiązany jest podjąć działania celem zapobieżenia zabrudzeniu i uszkodzeniom, poza standardowym użytkowaniem oraz kradzieży wypożyczonego Roweru.
15. W przypadku kradzieży Roweru dokonanej podczas Wypożyczenia Klient ma obowiązek powiadomić o tym BOK PRM niezwłocznie po zauważeniu zdarzenia.
16. W przypadku niepoprawnego Zwrotu Roweru z winy Klienta, Klient ponosi koszty jego dalszego Wypożyczenia oraz odpowiada za ewentualną kradzież i zniszczenia. W przypadku trudności
ze Zwrotem Roweru Klient ma obowiązek skontaktować się z BOK PRM.

V. Płatności.

1. Opłaty w PRM naliczane są wg stawek podanych w Załączniku nr 1 Cenniku i Tabeli Opłat Dodatkowych, dostępnych na Stronie internetowej, w Aplikacji Mobilnej PRM oraz w BOK. Podstawą wyliczenia opłaty za korzystanie z Roweru jest Czas Wypożyczenia.
2. Płatność za usługi i produkty oferowane w ramach PRM może być dokonywana:
a. przy użyciu kart płatniczych,
b. poprzez płatności internetowe dostępne po zalogowaniu się na Stronie internetowej oraz w Aplikacji Mobilnej do Konta Klienta,
c. poprzez druk wpłaty realizowany na poczcie lub w banku, wygenerowany u operatora płatności. Druk dostępny jest po zalogowaniu się na Stronie internetowej do Konta Klienta,
d. poprzez upoważnienie Operatora Systemu PRM do obciążania karty kredytowej lub debetowej Klienta wszystkimi naliczonymi opłatami, w tym także kwotami należnymi w związku z każdym przedłużonym wypożyczeniem, opłatami z tytułu uszkodzenia, kradzieży lub zagubienia Roweru/Rowerów.
3. Informacje dotyczące kart płatniczych przetwarzane są przez zewnętrznego usługodawcę i nie są przechowywane ani dostępne dla Operatora.
4. Wszelkie płatności przekazywane są na rachunek Operatora.
5. Na życzenie Klienta Operator dostarczy Klientowi fakturę VAT. W tym celu Klient skontaktuje się z Operatorem drogą elektroniczną na adres e-mail Operatora, celem wskazania danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT.
6. W przypadku, gdy naliczone opłaty za jazdę przekraczają posiadane środki, Klient ma obowiązek doładować swoje Konto co najmniej do salda równego 10 zł w terminie 7 dni roboczych. W przypadku nieuregulowania należności, Operator zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich kroków prawnych przeciwko Klientowi mających na celu uzyskanie zapłaty z tytułu wykonanej Umowy, co skutkuje zablokowaniem Konta do czasu wpłacenia należności. Operator ma prawo do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie od zaległych kwot od dnia wymagalności do dnia faktycznego dokonania płatności w pełnej wysokości.
7. W razie zalegania Klienta z należnościami na rzecz Operatora Operator usług zastrzega sobie prawo do przekazania informacji o zaległościach do podmiotów wskazanych stosownymi przepisami prawa. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Operator PRM ma prawo do przeniesienia przysługujących mu wymagalnych należności w stosunku do Klienta, wynikających z Umowy, na osoby trzecie, co uprawniać będzie te osoby trzecie do dochodzenia od Klienta przedmiotowych należności. Operator PRM zastrzega sobie prawo do powierzenia firmie windykacyjnej dochodzenia należności od Klienta.
8. Zwrot opłat uiszczonych na poczet Wypożyczeń może być dokonany po rozwiązaniu Umowy.
W trakcie trwania Umowy z Operatorem PRM opłaty na poczet Wypożyczeń (Kwota doładowania) nie podlegają zwrotowi.
9. Kwota Bonu promocyjnego, która zasiliła Konto Klienta, nie podlega zwrotowi. Wykorzystywana jest przed środkami wpłaconymi przez Klienta. Szczegóły dotyczące: wysokości kwoty, terminu ważności i powodu przyznania Bonu promocyjnego określone są w aktualnym regulaminie promocji dostępnym na Stronie internetowej.

VI. Rejestracja.

1. Koniecznym warunkiem korzystania z Systemu PRM jest uprzednia rejestracja Klienta w Systemie oraz wniesienie Opłaty inicjalnej.
2. Rejestrację można zrealizować poprzez:
a. Stronę internetową,
b. Aplikację mobilną,
c. kontakt telefoniczny z BOK PRM.
3. Podczas procesu rejestracji zgodnie z Rozdziałem VI pkt. 2.a, 2.b i 2.c wymagane jest podanie następujących danych osobowych:
a. numeru telefonu komórkowego,
b. imienia i nazwiska,
c. adresu kontaktowego, tj. miasta, ulicy wraz z nr domu i mieszkania, kodu pocztowego, kraju,
d. adresu e-mail,
e. numeru PESEL,
f. opcjonalnie – numeru karty płatniczej w przypadku płatności kartą kredytową z możliwością obciążenia.
Należy też potwierdzić fakt przeczytania i akceptacji Regulaminu PRM oraz Politykę prywatności Operatora.
4. Po udanej rejestracji Klient otrzymuje wygenerowany automatycznie PIN, który wraz z numerem telefonu służy do logowania się do Konta Klienta. Dane do logowania wysyłane są SMS-em pod wskazany numer telefonu.
5. Na podany w procesie rejestracji adres e-mail zostanie wysłany link. Klient ma obowiązek kliknąć link najpóźniej do 24 godzin po rejestracji. Kliknięcie linku służy zweryfikowaniu poprawności tego adresu i jest jednym z elementów, które muszą zostać spełnione, by Konto Klienta było aktywne.
6. Konto Klienta zyskuje status aktywnego po spełnieniu wszystkich poniższych warunków:
a. na Koncie Klienta są podane wszystkie wymagane przy rejestracji dane,
b. Klient kliknął link weryfikacyjny,
c. Klient wniósł Opłatę inicjalną,
d. utrzymany jest stan minimalny konta,
e. w przypadku osób małoletnich po dostarczeniu zgody rodzica lub opiekuna prawnego.
7. Konta Klientów zawierające niepoprawne dane osobowe i bez dokonanej wpłaty, mogą być automatycznie usuwane z bazy PRM.

VII. Wypożyczenie.

1. Wypożyczenie Roweru jest możliwe po spełnieniu wymagań określonych w Rozdziale VI pkt. 6.
2. Rower PRM można wypożyczyć poprzez:
a. Aplikację Mobilną,
b. kontakt z BOK PRM.
3. Wypożyczenie Roweru możliwe jest na dowolnej Stacji PRM oraz Stacji Kompatybilnej.
4. Obowiązkiem Klienta jest upewnienie się, przed jazdą, że Rower jest zdatny do użytku,
w szczególności czy opony Roweru są napompowane, hamulce sprawne oraz czy działa oświetlenie.
5. W przypadku stwierdzenia podczas wypożyczenia Roweru jakiejkolwiek usterki Roweru Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia problemu do BOK PRM lub przez Aplikację Mobilną i o ile to możliwe odstawienia Roweru do najbliższej Stacji PRM lub Stacji Kompatybilnej.
6. W przypadku, gdy podczas wypożyczenia Roweru dojdzie do wypadku lub kolizji, Klient zobowiązuje się spisać oświadczenie lub wezwać na miejsce zdarzenia Policję. Ponadto w przypadku wystąpienia powyższego zdarzenia, Klient zobligowany jest poinformować o powyższym BOK PRM w terminie maksymalnie 24 godzin od momentu wystąpienia zdarzenia.
7. Wypożyczony Rower może być używany w Strefie użytkowania. W trakcie trwania wypożyczenia Użytkownik może wyjechać poza Strefę użytkowania, jednak zobowiązany jest powrócić przed zakończeniem Wypożyczenia i zwrócić go na Stacji PRM lub Stacji Kompatybilnej, w przeciwnym razie Użytkownik obciążany jest opłatą zgodnie z Załącznikiem nr 1.

VIII. Czas Wypożyczenia.

1. Czas Wypożyczenia Roweru rozpoczyna się w momencie odblokowania Roweru zgodnie z Rozdziałem VII pkt. 2 Regulaminu. Kończy się w momencie Zwrotu Roweru zgodnie z Rozdziałem X pkt. 1, 2 Regulaminu.
2. Klient ma obowiązek zwrócić rower, nie przekraczając maksymalnego Czasu Wypożyczenia tj. 12. godzin. Przekroczenie maksymalnego Czasu Wypożyczenia powoduje naliczenie opłat zgodnie z Załącznikiem nr 1.

IX. Postój.

1. Operator, poprzez funkcję Postój, dopuszcza możliwość zaparkowania Roweru podczas trwającego Wypożyczenia. Użycie funkcji Postój nie jest równoznaczne ze Zwrotem Roweru.
2. Funkcja Postój dostępna jest wyłącznie w Aplikacji Mobilnej. Po jej wybraniu należy ręcznie zamknąć Blokadę O-lock.
3. Czas trwania Postoju zaliczany jest do Czasu Wypożyczenia.

X. Zwrot.

1. Zwrot Roweru PRM możliwy jest na Stacji PRM oraz Stacji Kompatybilnej.
2. Klient zwraca Rower na Stacji PRM lub Stacji Kompatybilnej poprzez zapięcie Blokady O-lock. Rower należy zaparkować zgodnie z przepisami nie utrudniając ruchu rowerowego, drogowego ani pieszego. Zwrot roweru w miejscu innym niż StacjaPRM lub Stacja Kompatybilna, wiąże się z naliczeniem opłaty dodatkowej zgodnie z Załącznikiem nr 1.
3. W przypadku trudności ze Zwrotem Roweru PRM Klient ma obowiązek, stojąc przy Rowerze, niezwłocznie skontaktować się z BOK.
4. Na Kliencie spoczywa obowiązek prawidłowego zwrotu i zabezpieczenia roweru. Niedopełnienie obowiązku może skutkować:
a. naliczeniem opłat za użytkowanie Roweru zgodnie z cennikiem, a w przypadku wypożyczenia trwającego dłużej niż maksymalny Czas Wypożyczenia, naliczeniem opłaty dodatkowej zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu.
b. naliczeniem opłaty za utratę, kradzież lub zniszczenie Roweru zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu,
c. naliczeniem opłaty za porzucenie Roweru poza Stacją PRM lub Stacją Kompatybilną, ale w Strefie użytkowania zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu,
d. naliczeniem opłaty za porzucenie Roweru poza Strefą użytkowania zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu.
Opłaty sumują się.
5. Opłata, o której mowa w Rozdziale X pkt. 4.b, może zostać odpowiednio zmniejszona na wniosek Użytkownika, jeżeli Rower zostanie odnaleziony w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia jego utraty.

XI. Naprawy i awarie.

1. Wszelkie awarie powinny być zgłaszane telefonicznie do BOK PRM lub w Aplikacji Mobilnej niezwłocznie po zauważeniu usterki. W przypadku każdej awarii uniemożliwiającej dalszą jazdę Klient jest zobowiązany zatrzymać się i powiadomić telefonicznie BOK PRM oraz i o ile to możliwe odprowadzić Rower do najbliższej StacjiPRM lub Stacji Kompatybilnej.
2. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części
w wypożyczonym Rowerze. Jedynym uprawnionym podmiotem do tych działań jest Serwis PRM.
3. Rekomendujemy, aby Klient miał możliwość nawiązania kontaktu z BOK PRM przez cały czas Wypożyczenia Roweru.

XII. Blokada Kont Użytkowników.

1. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego lub stałego zablokowania Konta Klienta, w Systemie PRM, w przypadku nieprzestrzegania warunków korzystania z Rowerów PRM zawartych w niniejszym Regulaminie.
2. W szczególności Blokada Konta może nastąpić, gdy Klient:
a. nie uzupełnił danych osobowych opisanych w Rozdziale VI. Regulaminu,
b. wykorzystuje Rower niezgodnie z jego przeznaczeniem,
c. pozostawia Rower niezabezpieczony w trakcie Wypożyczenia.
3. Blokada Konta może nastąpić również w przypadku, gdy po Wypożyczeniu Roweru przez Klienta Rower zaginął.
4. Stałe zablokowanie Konta Klienta uniemożliwia w przyszłości założenie kolejnego Konta oraz jest jednoznaczne z rozwiązaniem Umowy z Klientem z jego winy.

XII. Reklamacje.

1. Reklamacją jest wyrażenie przez Klienta niezadowolenia z usługi lub przebiegu procesu związanego ze świadczoną usługą.
2. Reklamacje powinny zawierać przynajmniej dane takie jak: imię, nazwisko, numer telefonu, pozwalające na identyfikację Klienta. W przypadku braku danych pozwalających na identyfikację Klienta Operator pozostawi reklamację bez rozpoznania.
3. Wszystkie reklamacje dotyczące usług świadczonych na podstawie Regulaminu Klient może składać:
a. drogą elektroniczną na adres e-mail podany w Rozdziale I pkt. 3,
b. drogą elektroniczną przez formularz kontaktowy na Stronie internetowej,
c. przez Aplikację Mobilną,
d. telefonicznie,
e. listem poleconym na adres pocztowy Operatora podany w Rozdziale I pkt. 3,
f. osobiście w siedzibie Operatora.
4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Operator zwraca się z prośbą do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Przed rozpatrzeniem reklamacji Operator może się również zwrócić do Klienta z prośbą o uzupełnienie we wskazanym terminie danych na Koncie, których podanie wymagane jest postanowieniami Regulaminu. W przypadku braku uzupełnienia danych, Operator pozostawi reklamację bez rozpoznania.
5. Zalecany termin złożenia reklamacji to 7 dni od daty zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji.
6. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowej realizacji zobowiązań wobec Operatora.
7. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – w terminie do 30 dni. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji termin do rozpatrzenia reklamacji zaczyna biec od dnia doręczenia do Operatora dokumentów uzupełniających lub dodatkowych wyjaśnień/informacji. W przypadku niemożności dotrzymania terminu rozpatrzenia reklamacji Operator poinformuje Klienta o opóźnieniu, wskazując przyczynę opóźnienia (okoliczności, które muszą zostać ustalone) i przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.
8. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana do Klienta pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny w sposób wskazany w reklamacji. Operator może wysłać odpowiedź na inny adres / adres e-mail wskazany do korespondencji przez Klienta składającego reklamację.
9. Klient ma prawo odwołania się od decyzji wydanej przez Operatora. Odwołanie będzie rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia jego wpłynięcia do BOK PRM. Odwołanie powinno zostać złożone w jeden z następujących sposobów:
a. drogą elektroniczną na adres e-mail podany w Rozdziale I pkt. 3,
b. drogą elektroniczną przez formularz kontaktowy na Stronie internetowej,
c. listem poleconym na adres pocztowy Operatora podany w Rozdziale I pkt. 3,
d. osobiście w siedzibie Operatora.
10. Klient może:
a. skierować odwołanie od decyzji Operatora bezpośrednio do BOK PRM w terminie 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi na reklamację,
b. wystąpić z powództwem przeciwko Operatorowi do właściwego sądu powszechnego.

XIII. Zakończenie Umowy.

1. Odstąpienie od Umowy.
a. Klient może odstąpić od Umowy zawartej z Operatorem – na podstawie przepisów prawa, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Termin uznaje się za zachowany, jeśli przed jego upływem Klient wyśle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy do Operatora.
b. Klient może odstąpić od Umowy poprzez:
i. przesłanie do Operatora na adres e-mail podany w Rozdziale I pkt. 3 oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Wzór dokumentu znajduje się̨ pod linkiem (https://nextbike.pl/app/uploads/2022/03/Wzor-oswiadczenia-o-odstapieniu-od-umowy-Nextbike.docx).
ii. przesłanie do Operatora listem poleconym na adres pocztowy podany w Rozdziale I pkt. 3 pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W tym celu Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od Umowy zawartego w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2019, poz. 134 ze zm.), jednak nie jest to obowiązkowe.
c. W przypadku odstąpienia od Umowy Umowa jest uważana za niezawartą. W razie odstąpienia od Umowy każda ze Stron ma obowiązek zwrócić drugiej wszystko, co otrzymała na mocy Umowy. Zwrot świadczeń następuje najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Operatora oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Klient zgodził się na inne rozwiązanie. Inne rozwiązanie powinno być wskazane przez Klienta w składanym oświadczeniu.
d. Jeżeli na żądanie Klienta wykonywanie usługi rozpocznie się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, Użytkownik ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Zwrot pozostałych na koncie środków następuje najpóźniej w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia przez Operatora oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
2. Wypowiedzenie Umowy na wniosek Klienta.
a. Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę. Wypowiedzenie Klient może złożyć w następujący sposób:
i. drogą elektroniczną na adres e-mail podany w Rozdziale I pkt. 3,
ii. drogą elektroniczną przez formularz kontaktowy na Stronie internetowej,
iii. listem poleconym na adres pocztowy Operatora podany w Rozdziale I pkt. 3,
iv. osobiście w siedzibie Operatora.
b. Rozwiązanie Umowy następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty doręczenia wypowiedzenia Operatorowi. Skutkiem rozwiązania Umowy jest likwidacja przez Operatora Konta Klienta w Systemie PRM.
c. Przed złożeniem wypowiedzenia, Klient zobowiązany jest do uzupełnienia środków na swoim Koncie Klienta do salda 0 zł. Wypowiedzenie Umowy w sytuacji, w której saldo na Koncie Klienta jest ujemne, pozostaje bez wpływu na prawo Operatora do dochodzenia kwoty równej nieuregulowanej przez Klienta należności za świadczone przez Operatora usługi.
d. Jeżeli środki na Koncie Klienta przekraczają 0 zł w dniu rozwiązania Umowy, zostaną one zwrócone na rachunek bankowy wskazany przez Klienta we wniosku, chyba że w wypowiedzeniu Umowy Klient zgodził się na inne rozwiązanie. Inne rozwiązanie powinno być wskazane przez Klienta w składanym oświadczeniu. Zwrot środków nastąpi maksymalnie w terminie do 14 dni od daty rozwiązania Umowy. W przypadku, gdy zwrot środków będzie związany z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów po stronie Operatora w postaci kosztów przelewu, koszty te zostaną potrącone ze środków przysługujących Klientowi do zwrotu.
3. Operator może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 7-dniowego (siedmiodniowego) terminu wypowiedzenia w przypadku wystąpienia ważnego powodu, którym może być w szczególności likwidacja Systemu PRM lub też zaprzestanie działania lub zmiana zakresu działania Systemu PRM.
4. Wypowiedzenie Umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną przez Operatora następuje poprzez wysłanie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w Koncie Użytkownika lub złożenia oświadczenia Użytkownikowi w dowolny inny sposób.

XIV. Postanowienia końcowe.

1. Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Wypożyczenie Roweru są równoznaczne z: oświadczeniem o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne poruszanie się na Rowerze; umiejętnością jazdy na Rowerze; posiadaniem wymaganych przepisami prawa uprawnieniami oraz znajomością przepisów ruchu drogowego.
2. Operator zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy za 14-dniowym okresem wypowiedzenia, gdy Klient narusza postanowienia niniejszego Regulaminu (np. niezwrócenie Roweru w wymaganym terminie), zaś Klientowi przysługują w stosunku do Operatora, roszczenia związane ze zwrotem środków z Konta Klienta, o ile wcześniej nie zostały wykorzystane przez Operatora na pokrycie wymagalnych zobowiązań obciążających Klienta.
3. W przypadku usług o charakterze ciągłym (np. utrzymywanie konta) Regulamin może zostać zmieniony z ważnej przyczyny, za którą uznaje się:
a. zmianę prawa lub jego interpretacji uzasadniającą potrzebę zmian w Regulaminie,
b. zmianę w usłudze, w tym w zakresie lub sposobie jej świadczenia,
c. wprowadzenie nowej usługi,
d. zaprzestanie świadczenia usługi w całości lub części,
e. względy ochrony prywatności, bezpieczeństwa i zapobiegania nadużyciom,
f. usunięcie ewentualnych wątpliwości lub niejasności interpretacyjnych,
g. zmianę danych wskazanych w Regulaminie, w tym Operatora.
Zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia poinformowania Użytkownika o zmianach Regulaminu poprzez publikację na stronie internetowej oraz przesłanie na adres e-mail Użytkownika. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Użytkownik może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, składając wypowiedzenie nie później niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania Użytkownika o zmianach Regulaminu.
4. W przypadku usług o charakterze jednorazowym (np. jednorazowy przejazd) lub usług opłaconych z góry, w każdym przypadku obowiązuje wersja Regulaminu aktualna w momencie zamówienia usługi.
5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa w szczególności Kodeks Cywilny oraz ustawa Prawo o ruchu drogowym.
6. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersją polską a obcojęzyczną wersją językową Regulaminu podstawą interpretacji będzie wersja polska Regulaminu.

Załącznik nr 1
Cennik i tabela Opłat Dodatkowych

Rodzaje opłat Wartość brutto
Opłata za wypożyczenie Przedział czasowy
od 1. do 20. minuty bez opłat
od 21. do 60. minuty 1 zł
od 61. do 120. minuty 3 zł
od 121. do 180. minuty 5 zł
każda kolejna rozpoczęta godzina 7 zł
Opłata za przekroczenie 12 godzin wypożyczenia 200 zł
Opłata za kradzież, utratę lub zniszczenie:
Roweru standardowego 3 900 zł

Opłaty sumują się

 

Opłaty Dodatkowe

Opłata inicjalna 10 zł
Jazda na rowerze przez większą liczbę osób niż dopuszcza Operator dla danego typu Roweru 200 zł
Porzucenie Roweru poza Strefą użytkowania 15 zł
Porzucenie Roweru poza Stacją PRM lub Stacją Kompatybilną, ale w Strefie użytkowania 50 zł
Usunięcie zastosowanych zabezpieczeń 200 zł
Nieautoryzowany przejazd 100 zł
Przewożenie roweru samochodem lub innym środkiem transportu należącym do osób prywatnych 50 zł

Opłaty dodatkowe sumują się


Regulamin
Systemu Pruszkowski Rower Miejski zwanego również PRM

Obowiązuje od 08.06.2023

I. Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Systemu Pruszkowski Rower Miejski (dalej: PRM), uruchomionego i działającego w granicach administracyjnych miasta Pruszków.
2. Regulamin PRM wraz z Polityką prywatności udostępniony jest nieodpłatnie na Stronie internetowej www.pruszkowskirower.pl w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Dokumenty te można otrzymać w biurze Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji, z siedzibą w Warszawie, będącej Operatorem PRM.
3. Kontakt:
Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji
ul. Przasnyska 6b
01 – 756 Warszawa
tel.: 22 123 06 48
4. Systemy Nextbike są kompatybilne tj. założenie Konta w jednym z systemów umożliwia korzystanie z wypożyczalni rowerów w innych miastach, chyba że Regulamin danego systemu stanowi inaczej. Aktualny wykaz miast, w których funkcjonują systemy Nextbike znajduje się pod adresem https://nextbike.pl/o-nextbike/

II. Definicje

1. Aplikacja Mobilna – aplikacja mobilna umożliwiająca korzystanie z PRM. Korzystanie z Aplikacji Mobilnej jest możliwe na urządzaniach typu smartfon z odpowiednim, aktualnym systemem Android lub iOS, które umożliwiają pobranie Aplikacji Mobilnej ze sklepu internetowego. Aplikacja jest dostępna do pobrania bezpłatnie w sklepach Google Play oraz Apple AppStore, a warunkiem pobrania jej, jak i korzystania z niej, jest stały dostęp do Internetu oraz zarejestrowanie Konta Klienta w Systemie PRM.
2. Blokada Konta – środek prewencyjny, polegający na uniemożliwieniu korzystania z PRM, z którego może skorzystać Operator w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności naruszenia stanowiącego szkodę elementów systemu PRM.
3. Biuro Obsługi Klienta PRM/BOK PRM – uruchomiona przez Operatora usługa zapewniająca kontakt z Operatorem poprzez:
a. infolinię dostępną całodobowo pod nr tel.: 22 123 06 48
b. pocztę elektroniczną pod adresem: [email protected]
c. Aplikację Mobilną.
Informacje o funkcjonowaniu BOK zamieszczone są na Stronie internetowej: www.pruszkowskirower.pl
4. Blokada O-lock – środek zabezpieczenia Roweru w postaci zintegrowanej z ramą klamry „O”, bez którego zamknięcia niemożliwe jest zakończenie Wypożyczenia. Blokada służy także do zabezpieczenia Roweru w chwili użycia funkcji Postój. Blokada O-lock zamontowana jest na tylnym kole, w czasie jazdy pozostaje otwarta. Blokada stanowi wyposażenie każdego Roweru.
5. Bon promocyjny/Bonus – oferowany przez Operatora Bon, który umożliwia zasilenie Konta Klienta. Kwota Bonu oraz jej przeznaczenie ustalane są przez Operatora i jest ona bezzwrotna. Środki z Bonów wykorzystywane są w pierwszej kolejności, przed środkami wpłaconymi przez Klienta.
6. Cennik i Tabela Opłat Dodatkowych – cennik usług i opłat w systemie PRM będący integralną częścią Umowy. Cennik i Tabela Opłat Dodatkowych stanowią Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, który jest dostępny na Stronie internetowej oraz w Aplikacji Mobilnej.
7. Czas Wypożyczenia – czas liczony od momentu Wypożyczenia (odblokowania) Roweru, aż do momentu Zwrotu Roweru poprzez zamknięcie Blokady O-lock. Przy czym zakłada się, że Postój wliczany jest do czasu Wypożyczenia.
8. GPS – urządzenie zamontowane na Rowerze, służące do monitorowania pozycji Roweru oraz jego lokalizacji.
9. Identyfikator Klienta – indywidualny numer nadany Klientowi, odpowiadający numerowi telefonu komórkowego podanego podczas rejestracji. Szczegóły dotyczące rejestracji oraz identyfikatorów Klienta zostały opisane w Rozdziale VI. Rejestracja.
10. Klient/Użytkownik – osoba fizyczna, uczestnik Systemu PRM, który zaakceptował Regulamin i dokonał rejestracji w PRM, przez co zawarł Umowę z Operatorem.
11. Konto Klienta/Konto – osobiste Konto Klienta utworzone w trakcie rejestracji, na potrzeby korzystania z PRM, a także pobierania opłat zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu.
12. Kwota doładowania – wpłata wniesiona na poczet Wypożyczeń na Konto Klienta.
13. Minimalny stan Konta – minimalne saldo na Koncie, jakie powinien posiadać Klient, by być uprawnionym do Wypożyczenia Roweru.
14. Nieautoryzowany przejazd – korzystanie z Roweru PRM bez zarejestrowanego na Koncie Klienta Wypożyczenia Roweru.
15. Operator – firma Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji realizująca usługę obsługi PRM, z siedzibą ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000646950, REGON 021336152, NIP 8951981007.
16. Opłata inicjalna – kwota wpisowego, uiszczana przez Klienta przy rejestracji w PRM. Wysokość Opłaty inicjalnej określona jest w Załączniku nr 1.
17. Polityka prywatności – odrębny od Regulaminu dokument Operatora określający warunki przetwarzania przez Operatora danych osobowych Klienta. Polityka prywatności dostępna jest pod adresem https://pruszkowskirower.pl/polityka-prywatnosci/
18. Postępowanie wyjaśniające – czynności prawne i faktyczne podejmowane przez Operatora, służące ustaleniu okoliczności i zdarzeń powstałych w związku z użytkowaniem Rowerów, w szczególności związanych z naruszeniem Regulaminu, wypadkami i kolizjami lub uszkodzeniem mienia Operatora.
19. Postój – funkcja pozwalająca na zaparkowanie Roweru bez jego Zwrotu. Postój dostępny jest z poziomu Aplikacji Mobilnej.
20. Regulamin – niniejszy Regulamin opisujący zasady i warunki korzystania z systemu PRM, w szczególności zakres praw i obowiązków oraz odpowiedzialność osób korzystających z możliwości Wypożyczania Rowerów w PRM.
21. Rower standardowy – podstawowy typ roweru udostępniany w systemie PRM przez Operatora. Rower przeznaczony jest do użytku przez jedną osobę, która ukończyła 13 lat i mieści się w zakresie od 150 do 200 cm wzrostu. Rower ma koła z obręczami o wymiarach 26 cali, jego udźwig wynosi do 120 kg samego kierującego. Wyposażony jest w koszyk o pojemności 15 litrów.
22. Serwis PRM – wykonywane przez Operatora czynności związane z eksploatacją, naprawami i konserwacją Systemu PRM.
23. Stacja PRM – miejsce Wypożyczenia oraz Zwrotu Rowerów przez Klientów, oznakowane symbolem PRM, wyposażone w Totem i stojaki rowerowe, przy których parkowane (zwracane) są Rowery za pomocą Blokady O-lock. Informacje o lokalizacji Stacji PRM znajdują się na Stronie internetowej oraz w Aplikacji Mobilnej.
24. Strefa użytkowania – granice administracyjne miasta Pruszków.
25. Strefa Niedozwolona – miejsca/obszary, w których Klient może poruszać się Rowerem PRM, ale w której nie jest dozwolony Zwrot Roweru. Przede wszystkim Strefę Niedozwoloną stanowią wszelkie zbiorniki wodne, tereny leśne. Strefa Niedozwolona określona przez Operatora PRM dostępna jest na Stronie internetowej PRM, Aplikacji Mobilnej Nextbike oraz w BOK PRM.
26. Strona internetowa – uruchomiona przez Operatora strona www.pruszkowskirower.pl zawierająca niezbędne dane do rozpoczęcia i dalszego korzystania z PRM.
27. System PRM/System PRM / PRM – uruchomiony przez Operatora system wypożyczalni Rowerów obejmujących w szczególności Rowery, infrastrukturę techniczną, oprogramowanie i urządzenia umożliwiające Wypożyczanie Rowerów, Postój oraz Zwrot Roweru.
28. Totem informacyjny/Totem – element stacji PRM, zawierający informacje niezbędne do rozpoczęcia i korzystania z PRM.
29. Umowa – Umowa Klienta z Operatorem, ustalająca wzajemne prawa i obowiązki określone w niniejszym Regulaminie. Uznaje się, że Umowa o treści obejmującej postanowienia Regulaminu zostaje automatycznie zawarta w momencie rejestracji Klienta w PRM i pod warunkiem złożenia przez Klienta oświadczenia o akceptacji Regulaminu. Administratorem Danych Osobowych jest Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji.
30. Wypożyczenie Roweru/Wypożyczenie – odblokowanie Roweru, przy pomocy Identyfikatora Klienta lub w inny sposób opisany w Rozdziale VII pkt. 2, w celu odbycia podróży. Proces Wypożyczenia określa szczegółowo Rozdział VII. Regulaminu.
31. Zwrot Roweru/Zwrot – oddanie Roweru do Stacji PRM poprzez zamknięcie Blokady O-lock. Proces Zwrotu określa Rozdział X. Regulaminu. Użycie funkcji Postoju nie jest rozumiane jako Zwrot Roweru.

III. Zasady ogólne korzystania z Systemu PRM.

1. Warunkiem korzystania z Systemu PRM jest podanie przez Klienta: wymaganych przy rejestracji danych osobowych, akceptacja warunków określonych w niniejszym Regulaminie, dokonanie opłaty inicjalnej, kliknięcie w link aktywacyjny. Warunkiem korzystania z PRM jest ponadto utrzymanie Minimalnego stanu Konta w momencie każdego wypożyczenia w wysokości co najmniej 10 zł (słownie: dziesięć złotych).
2. Osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły 18. roku życia (zwane dalej małoletnimi) mogą korzystać z PRM, za zgodą swojego rodzica lub opiekuna prawnego. Rodzic lub opiekun prawny ponosi odpowiedzialność z tytułu ewentualnych szkód, powstałych w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy oraz zobowiązuje się do pokrywania bieżących zobowiązań określonych w Załączniku nr 1. Wymagane jest, aby zgoda przynajmniej jednego rodzica lub opiekuna prawnego na korzystanie z Konta przez osobę małoletnią została wysłana do Operatora:
a. w formie pisma drogą elektroniczną na adres [email protected],
b. listem poleconym na adres Operatora,
c. złożona osobiście w siedzibie Operatora,
Zgoda powinna zawierać:
d. numer telefonu małoletniego, na który zarejestrowane jest Konto,
e. imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego,
f. zgodę na korzystanie z PRM przez małoletniego,
g. imię i nazwisko małoletniego,
h. datę urodzenia małoletniego,
i. odręczny podpis lub kwalifikowany podpis elektroniczny rodzica/opiekuna prawnego (w przypadku, o którym mowa w Rozdziale III pkt. 2.a),
j. datę i miejsce wydania zgody.
3. Klient może wypożyczyć jednocześnie do 4 Rowerów.
4. Korzystanie z Wypożyczonego Roweru dozwolone jest w Strefie użytkowania.
5. Korzystanie z Rowerów Systemu PRM może się odbywać wyłącznie w celach niekomercyjnych pod rygorem naliczenia opłaty dodatkowej zgodnie z Załącznikiem nr 1.
6. Strony Umowy zobowiązane są wzajemnie do powiadamiania się o każdej zmianie adresów lub innych danych identyfikujących strony, podanych podczas rejestracji w Systemie.

IV. Odpowiedzialność i zobowiązanie.

1. Operator realizuje usługi związane z obsługą Systemu PRM i ponosi odpowiedzialność za jego należyte funkcjonowanie.
2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie ani następcze oraz utracone korzyści powstałe w wyniku nienależytego wykonania Umowy przez Klienta, ani za inne szkody, za które odpowiedzialny jest Użytkownik. Powyższy zapis nie uchybia, w zakresie umowy z klientem art. 473 Kodeksu Cywilnego.
3. Klient zobowiązuje się przestrzegać warunków Regulaminu, w szczególności dokonać umówionej opłaty oraz używać Roweru zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
4. Klient jest odpowiedzialny za użytkowanie Roweru zgodnie z jego przeznaczeniem i warunkami Regulaminu oraz przepisami prawa. W przypadku nieprzestrzegania warunków zapisanych w Regulaminie Operator ma prawo do zablokowania Konta Klienta. Szczegółowe warunki Blokady Konta zostały opisane w Rozdziale XII. niniejszego Regulaminu.
5. Użytkownik jest zobowiązany chronić dane logowania przed uzyskaniem ich przez osoby trzecie i może zostać obciążony kosztami korzystania z usługi przez osoby, które uzyskały jego dane logowania z jego winy.
6. Klient odpowiada za wszelkie szkody i zniszczenia wynikające z niestosowania się do Regulaminu. Klient może zostać obciążony kosztami naprawy tak powstałych szkód, w tym kosztem odtworzenia Roweru określonym w Załączniku nr 1 Cennik i Tabela Opłat dodatkowych w Systemie PRM. Za wykonanie niezbędnych napraw Operator wystawi Klientowi rachunek lub fakturę VAT.
7. Klient ponosi pełną i całkowitą odpowiedzialność oraz zobowiązuje się do pokrycia wszelkich mandatów, opłat itp., nałożonych na Klienta w trakcie korzystania z Roweru i powstałych z jego winy.
8. Rower jest uzupełnieniem komunikacji miejskiej. Nie wolno używać Rowerów PRM w celu wycieczek górskich, skoków, sztuczek kaskaderskich, nie wolno ścigać się oraz wykorzystywać roweru dla ciągnięcia lub pchania czegokolwiek. Wożenie bagażu dozwolone jest tylko w przeznaczonym do tego bagażniku, nie wolno niczego wieszać na ramie lub innych elementach roweru. Zabronione są przejazdy na jednym rowerze w liczbie osób większej niż jedna.
9. Zabronione jest korzystanie z Rowerów PRM przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; silnych leków przeciwalergicznych, innych leków, które z definicji zabraniają lub zalecają powstrzymanie się od kierowania pojazdami.
10. Zabrania się przewozu Rowerów PRM samochodami i innymi środkami transportu należącymi do osób prywatnych pod rygorem naliczenia opłaty zgodnie z Załącznikiem nr 1. Zakaz nie dotyczy transportu publicznego o ile regulamin przewozu dopuszcza taką możliwość.
11. Zabrania się używania zabezpieczeń niebędących elementem Systemu PRM w celu unieruchomienia Roweru. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia niewłaściwych zabezpieczeń, zastosowanych przez Klienta. Wszelkie koszty przywrócenia Roweru do stanu umożliwiającego realizację Wypożyczeń ponosi Klient.
12. Klient jest odpowiedzialny za Rower od momentu Wypożyczenia do momentu Zwrotu.
13. W przypadku braku zwrotu Roweru z jakiegokolwiek powodu, w tym również w przypadku jego kradzieży lub zagubienia, Klient zostanie obciążony równowartością Roweru, zgodnie z Załącznikiem nr 1, za każdy utracony Rower.
14. Klient zobowiązuje się zwrócić Rower w takim samym stanie jak w momencie Wypożyczenia. W szczególności Klient zobowiązany jest podjąć działania celem zapobieżenia zabrudzeniu i uszkodzeniom, poza standardowym użytkowaniem oraz kradzieży wypożyczonego Roweru.
15. W przypadku kradzieży Roweru dokonanej podczas Wypożyczenia Klient ma obowiązek powiadomić o tym BOK PRM niezwłocznie po zauważeniu zdarzenia.
16. W przypadku niepoprawnego Zwrotu Roweru z winy Klienta, Klient ponosi koszty jego dalszego Wypożyczenia oraz odpowiada za ewentualną kradzież i zniszczenia. W przypadku trudności
ze Zwrotem Roweru Klient ma obowiązek skontaktować się z BOK PRM.

V. Płatności.

1. Opłaty w PRM naliczane są wg stawek podanych w Załączniku nr 1 Cenniku i Tabeli Opłat Dodatkowych, dostępnych na Stronie internetowej, w Aplikacji Mobilnej PRM oraz w BOK. Podstawą wyliczenia opłaty za korzystanie z Roweru jest Czas Wypożyczenia.
2. Płatność za usługi i produkty oferowane w ramach PRM może być dokonywana:
a. przy użyciu kart płatniczych,
b. poprzez płatności internetowe dostępne po zalogowaniu się na Stronie internetowej oraz w Aplikacji Mobilnej do Konta Klienta,
c. poprzez druk wpłaty realizowany na poczcie lub w banku, wygenerowany u operatora płatności. Druk dostępny jest po zalogowaniu się na Stronie internetowej do Konta Klienta,
d. poprzez upoważnienie Operatora Systemu PRM do obciążania karty kredytowej lub debetowej Klienta wszystkimi naliczonymi opłatami, w tym także kwotami należnymi w związku z każdym przedłużonym wypożyczeniem, opłatami z tytułu uszkodzenia, kradzieży lub zagubienia Roweru/Rowerów.
3. Informacje dotyczące kart płatniczych przetwarzane są przez zewnętrznego usługodawcę i nie są przechowywane ani dostępne dla Operatora.
4. Wszelkie płatności przekazywane są na rachunek Operatora.
5. Na życzenie Klienta Operator dostarczy Klientowi fakturę VAT. W tym celu Klient skontaktuje się z Operatorem drogą elektroniczną na adres e-mail Operatora, celem wskazania danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT.
6. W przypadku, gdy naliczone opłaty za jazdę przekraczają posiadane środki, Klient ma obowiązek doładować swoje Konto co najmniej do salda równego 10 zł w terminie 7 dni roboczych. W przypadku nieuregulowania należności, Operator zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich kroków prawnych przeciwko Klientowi mających na celu uzyskanie zapłaty z tytułu wykonanej Umowy, co skutkuje zablokowaniem Konta do czasu wpłacenia należności. Operator ma prawo do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie od zaległych kwot od dnia wymagalności do dnia faktycznego dokonania płatności w pełnej wysokości.
7. W razie zalegania Klienta z należnościami na rzecz Operatora Operator usług zastrzega sobie prawo do przekazania informacji o zaległościach do podmiotów wskazanych stosownymi przepisami prawa. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Operator PRM ma prawo do przeniesienia przysługujących mu wymagalnych należności w stosunku do Klienta, wynikających z Umowy, na osoby trzecie, co uprawniać będzie te osoby trzecie do dochodzenia od Klienta przedmiotowych należności. Operator PRM zastrzega sobie prawo do powierzenia firmie windykacyjnej dochodzenia należności od Klienta.
8. Zwrot opłat uiszczonych na poczet Wypożyczeń może być dokonany po rozwiązaniu Umowy.
W trakcie trwania Umowy z Operatorem PRM opłaty na poczet Wypożyczeń (Kwota doładowania) nie podlegają zwrotowi.
9. Kwota Bonu promocyjnego, która zasiliła Konto Klienta, nie podlega zwrotowi. Wykorzystywana jest przed środkami wpłaconymi przez Klienta. Szczegóły dotyczące: wysokości kwoty, terminu ważności i powodu przyznania Bonu promocyjnego określone są w aktualnym regulaminie promocji dostępnym na Stronie internetowej.

VI. Rejestracja.

1. Koniecznym warunkiem korzystania z Systemu PRM jest uprzednia rejestracja Klienta w Systemie oraz wniesienie Opłaty inicjalnej.
2. Rejestrację można zrealizować poprzez:
a. Stronę internetową,
b. Aplikację mobilną,
c. kontakt telefoniczny z BOK PRM.
3. Podczas procesu rejestracji zgodnie z Rozdziałem VI pkt. 2.a, 2.b i 2.c wymagane jest podanie następujących danych osobowych:
a. numeru telefonu komórkowego,
b. imienia i nazwiska,
c. adresu kontaktowego, tj. miasta, ulicy wraz z nr domu i mieszkania, kodu pocztowego, kraju,
d. adresu e-mail,
e. numeru PESEL,
f. opcjonalnie – numeru karty płatniczej w przypadku płatności kartą kredytową z możliwością obciążenia.
Należy też potwierdzić fakt przeczytania i akceptacji Regulaminu PRM oraz Politykę prywatności Operatora.
4. Po udanej rejestracji Klient otrzymuje wygenerowany automatycznie PIN, który wraz z numerem telefonu służy do logowania się do Konta Klienta. Dane do logowania wysyłane są SMS-em pod wskazany numer telefonu.
5. Na podany w procesie rejestracji adres e-mail zostanie wysłany link. Klient ma obowiązek kliknąć link najpóźniej do 24 godzin po rejestracji. Kliknięcie linku służy zweryfikowaniu poprawności tego adresu i jest jednym z elementów, które muszą zostać spełnione, by Konto Klienta było aktywne.
6. Konto Klienta zyskuje status aktywnego po spełnieniu wszystkich poniższych warunków:
a. na Koncie Klienta są podane wszystkie wymagane przy rejestracji dane,
b. Klient kliknął link weryfikacyjny,
c. Klient wniósł Opłatę inicjalną,
d. utrzymany jest stan minimalny konta,
e. w przypadku osób małoletnich po dostarczeniu zgody rodzica lub opiekuna prawnego.
7. Konta Klientów zawierające niepoprawne dane osobowe i bez dokonanej wpłaty, mogą być automatycznie usuwane z bazy PRM.

VII. Wypożyczenie.

1. Wypożyczenie Roweru jest możliwe po spełnieniu wymagań określonych w Rozdziale VI pkt. 6.
2. Rower PRM można wypożyczyć poprzez:
a. Aplikację Mobilną,
b. kontakt z BOK PRM.
3. Wypożyczenie Roweru możliwe jest na dowolnej Stacji PRM.
4. Obowiązkiem Klienta jest upewnienie się, przed jazdą, że Rower jest zdatny do użytku,
w szczególności czy opony Roweru są napompowane, hamulce sprawne oraz czy działa oświetlenie.
5. W przypadku stwierdzenia podczas wypożyczenia Roweru jakiejkolwiek usterki Roweru Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia problemu do BOK PRM lub przez Aplikację Mobilną i o ile to możliwe odstawienia Roweru do najbliższej Stacji.
6. W przypadku, gdy podczas wypożyczenia Roweru dojdzie do wypadku lub kolizji, Klient zobowiązuje się spisać oświadczenie lub wezwać na miejsce zdarzenia Policję. Ponadto w przypadku wystąpienia powyższego zdarzenia, Klient zobligowany jest poinformować o powyższym BOK PRM w terminie maksymalnie 24 godzin od momentu wystąpienia zdarzenia.
7. Wypożyczony Rower może być używany w Strefie użytkowania. W trakcie trwania wypożyczenia Użytkownik może wyjechać poza Strefę użytkowania, jednak zobowiązany jest powrócić przed zakończeniem Wypożyczenia i zwrócić go na Stacji PRM, w przeciwnym razie Użytkownik obciążany jest opłatą zgodnie z Załącznikiem nr 1.

VIII. Czas Wypożyczenia.

1. Czas Wypożyczenia Roweru rozpoczyna się w momencie odblokowania Roweru zgodnie z Rozdziałem VII pkt. 2 Regulaminu. Kończy się w momencie Zwrotu Roweru zgodnie z Rozdziałem X pkt. 1, 2 Regulaminu.
2. Klient ma obowiązek zwrócić rower, nie przekraczając maksymalnego Czasu Wypożyczenia tj. 12. godzin. Przekroczenie maksymalnego Czasu Wypożyczenia powoduje naliczenie opłat zgodnie z Załącznikiem nr 1.

IX. Postój.

1. Operator, poprzez funkcję Postój, dopuszcza możliwość zaparkowania Roweru podczas trwającego Wypożyczenia. Użycie funkcji Postój nie jest równoznaczne ze Zwrotem Roweru.
2. Funkcja Postój dostępna jest wyłącznie w Aplikacji Mobilnej. Po jej wybraniu należy ręcznie zamknąć Blokadę O-lock.
3. Czas trwania Postoju zaliczany jest do Czasu Wypożyczenia.

X. Zwrot.

1. Zwrot Roweru PRM możliwy jest na Stacji PRM.
2. Klient zwraca Rower na Stacji poprzez zapięcie Blokady O-lock. Rower należy zaparkować zgodnie z przepisami nie utrudniając ruchu rowerowego, drogowego ani pieszego. Zwrot roweru w miejscu innym niż Stacja PRM, wiąże się z naliczeniem opłaty dodatkowej zgodnie z Załącznikiem nr 1.
3. W przypadku trudności ze Zwrotem Roweru PRM Klient ma obowiązek, stojąc przy Rowerze, niezwłocznie skontaktować się z BOK.
4. Na Kliencie spoczywa obowiązek prawidłowego zwrotu i zabezpieczenia roweru. Niedopełnienie obowiązku może skutkować:
a. naliczeniem opłat za użytkowanie Roweru zgodnie z cennikiem, a w przypadku wypożyczenia trwającego dłużej niż maksymalny Czas Wypożyczenia, naliczeniem opłaty dodatkowej zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu.
b. naliczeniem opłaty za utratę, kradzież lub zniszczenie Roweru zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu,
c. naliczeniem opłaty za porzucenie Roweru poza Stacją, ale w Strefie użytkowania zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu,
d. naliczeniem opłaty za porzucenie Roweru poza Strefą użytkowania zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu.
Opłaty sumują się.
5. Opłata, o której mowa w Rozdziale X pkt. 4.b, może zostać odpowiednio zmniejszona na wniosek Użytkownika, jeżeli Rower zostanie odnaleziony w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia jego utraty.

XI. Naprawy i awarie.

1. Wszelkie awarie powinny być zgłaszane telefonicznie do BOK PRM lub w Aplikacji Mobilnej niezwłocznie po zauważeniu usterki. W przypadku każdej awarii uniemożliwiającej dalszą jazdę Klient jest zobowiązany zatrzymać się i powiadomić telefonicznie BOK PRM oraz i o ile to możliwe odprowadzić Rower do najbliższej Stacji PRM.
2. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części
w wypożyczonym Rowerze. Jedynym uprawnionym podmiotem do tych działań jest Serwis PRM.
3. Rekomendujemy, aby Klient miał możliwość nawiązania kontaktu z BOK PRM przez cały czas Wypożyczenia Roweru.

XII. Blokada Kont Użytkowników.

1. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego lub stałego zablokowania Konta Klienta, w Systemie PRM, w przypadku nieprzestrzegania warunków korzystania z Rowerów PRM zawartych w niniejszym Regulaminie.
2. W szczególności Blokada Konta może nastąpić, gdy Klient:
a. nie uzupełnił danych osobowych opisanych w Rozdziale VI. Regulaminu,
b. wykorzystuje Rower niezgodnie z jego przeznaczeniem,
c. pozostawia Rower niezabezpieczony w trakcie Wypożyczenia.
3. Blokada Konta może nastąpić również w przypadku, gdy po Wypożyczeniu Roweru przez Klienta Rower zaginął.
4. Stałe zablokowanie Konta Klienta uniemożliwia w przyszłości założenie kolejnego Konta oraz jest jednoznaczne z rozwiązaniem Umowy z Klientem z jego winy.

XII. Reklamacje.

1. Reklamacją jest wyrażenie przez Klienta niezadowolenia z usługi lub przebiegu procesu związanego ze świadczoną usługą.
2. Reklamacje powinny zawierać przynajmniej dane takie jak: imię, nazwisko, numer telefonu, pozwalające na identyfikację Klienta. W przypadku braku danych pozwalających na identyfikację Klienta Operator pozostawi reklamację bez rozpoznania.
3. Wszystkie reklamacje dotyczące usług świadczonych na podstawie Regulaminu Klient może składać:
a. drogą elektroniczną na adres e-mail podany w Rozdziale I pkt. 3,
b. drogą elektroniczną przez formularz kontaktowy na Stronie internetowej,
c. przez Aplikację Mobilną,
d. telefonicznie,
e. listem poleconym na adres pocztowy Operatora podany w Rozdziale I pkt. 3,
f. osobiście w siedzibie Operatora.
4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Operator zwraca się z prośbą do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Przed rozpatrzeniem reklamacji Operator może się również zwrócić do Klienta z prośbą o uzupełnienie we wskazanym terminie danych na Koncie, których podanie wymagane jest postanowieniami Regulaminu. W przypadku braku uzupełnienia danych, Operator pozostawi reklamację bez rozpoznania.
5. Zalecany termin złożenia reklamacji to 7 dni od daty zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji.
6. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowej realizacji zobowiązań wobec Operatora.
7. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – w terminie do 30 dni. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji termin do rozpatrzenia reklamacji zaczyna biec od dnia doręczenia do Operatora dokumentów uzupełniających lub dodatkowych wyjaśnień/informacji. W przypadku niemożności dotrzymania terminu rozpatrzenia reklamacji Operator poinformuje Klienta o opóźnieniu, wskazując przyczynę opóźnienia (okoliczności, które muszą zostać ustalone) i przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.
8. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana do Klienta pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny w sposób wskazany w reklamacji. Operator może wysłać odpowiedź na inny adres / adres e-mail wskazany do korespondencji przez Klienta składającego reklamację.
9. Klient ma prawo odwołania się od decyzji wydanej przez Operatora. Odwołanie będzie rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia jego wpłynięcia do BOK PRM. Odwołanie powinno zostać złożone w jeden z następujących sposobów:
a. drogą elektroniczną na adres e-mail podany w Rozdziale I pkt. 3,
b. drogą elektroniczną przez formularz kontaktowy na Stronie internetowej,
c. listem poleconym na adres pocztowy Operatora podany w Rozdziale I pkt. 3,
d. osobiście w siedzibie Operatora.
10. Klient może:
a. skierować odwołanie od decyzji Operatora bezpośrednio do BOK PRM w terminie 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi na reklamację,
b. wystąpić z powództwem przeciwko Operatorowi do właściwego sądu powszechnego.

XIII. Zakończenie Umowy.

1. Odstąpienie od Umowy.
a. Klient może odstąpić od Umowy zawartej z Operatorem – na podstawie przepisów prawa, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Termin uznaje się za zachowany, jeśli przed jego upływem Klient wyśle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy do Operatora.
b. Klient może odstąpić od Umowy poprzez:
i. przesłanie do Operatora na adres e-mail podany w Rozdziale I pkt. 3 oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Wzór dokumentu znajduje się̨ pod linkiem (https://nextbike.pl/app/uploads/2022/03/Wzor-oswiadczenia-o-odstapieniu-od-umowy-Nextbike.docx).
ii. przesłanie do Operatora listem poleconym na adres pocztowy podany w Rozdziale I pkt. 3 pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W tym celu Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od Umowy zawartego w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2019, poz. 134 ze zm.), jednak nie jest to obowiązkowe.
c. W przypadku odstąpienia od Umowy Umowa jest uważana za niezawartą. W razie odstąpienia od Umowy każda ze Stron ma obowiązek zwrócić drugiej wszystko, co otrzymała na mocy Umowy. Zwrot świadczeń następuje najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Operatora oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Klient zgodził się na inne rozwiązanie. Inne rozwiązanie powinno być wskazane przez Klienta w składanym oświadczeniu.
d. Jeżeli na żądanie Klienta wykonywanie usługi rozpocznie się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, Użytkownik ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Zwrot pozostałych na koncie środków następuje najpóźniej w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia przez Operatora oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
2. Wypowiedzenie Umowy na wniosek Klienta.
a. Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę. Wypowiedzenie Klient może złożyć w następujący sposób:
i. drogą elektroniczną na adres e-mail podany w Rozdziale I pkt. 3,
ii. drogą elektroniczną przez formularz kontaktowy na Stronie internetowej,
iii. listem poleconym na adres pocztowy Operatora podany w Rozdziale I pkt. 3,
iv. osobiście w siedzibie Operatora.
b. Rozwiązanie Umowy następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty doręczenia wypowiedzenia Operatorowi. Skutkiem rozwiązania Umowy jest likwidacja przez Operatora Konta Klienta w Systemie PRM.
c. Przed złożeniem wypowiedzenia, Klient zobowiązany jest do uzupełnienia środków na swoim Koncie Klienta do salda 0 zł. Wypowiedzenie Umowy w sytuacji, w której saldo na Koncie Klienta jest ujemne, pozostaje bez wpływu na prawo Operatora do dochodzenia kwoty równej nieuregulowanej przez Klienta należności za świadczone przez Operatora usługi.
d. Jeżeli środki na Koncie Klienta przekraczają 0 zł w dniu rozwiązania Umowy, zostaną one zwrócone na rachunek bankowy wskazany przez Klienta we wniosku, chyba że w wypowiedzeniu Umowy Klient zgodził się na inne rozwiązanie. Inne rozwiązanie powinno być wskazane przez Klienta w składanym oświadczeniu. Zwrot środków nastąpi maksymalnie w terminie do 14 dni od daty rozwiązania Umowy. W przypadku, gdy zwrot środków będzie związany z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów po stronie Operatora w postaci kosztów przelewu, koszty te zostaną potrącone ze środków przysługujących Klientowi do zwrotu.
3. Operator może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 7-dniowego (siedmiodniowego) terminu wypowiedzenia w przypadku wystąpienia ważnego powodu, którym może być w szczególności likwidacja Systemu PRM lub też zaprzestanie działania lub zmiana zakresu działania Systemu PRM.
4. Wypowiedzenie Umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną przez Operatora następuje poprzez wysłanie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w Koncie Użytkownika lub złożenia oświadczenia Użytkownikowi w dowolny inny sposób.

XIV. Postanowienia końcowe.

1. Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Wypożyczenie Roweru są równoznaczne z: oświadczeniem o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne poruszanie się na Rowerze; umiejętnością jazdy na Rowerze; posiadaniem wymaganych przepisami prawa uprawnieniami oraz znajomością przepisów ruchu drogowego.
2. Operator zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy za 14-dniowym okresem wypowiedzenia, gdy Klient narusza postanowienia niniejszego Regulaminu (np. niezwrócenie Roweru w wymaganym terminie), zaś Klientowi przysługują w stosunku do Operatora, roszczenia związane ze zwrotem środków z Konta Klienta, o ile wcześniej nie zostały wykorzystane przez Operatora na pokrycie wymagalnych zobowiązań obciążających Klienta.
3. W przypadku usług o charakterze ciągłym (np. utrzymywanie konta) Regulamin może zostać zmieniony z ważnej przyczyny, za którą uznaje się:
a. zmianę prawa lub jego interpretacji uzasadniającą potrzebę zmian w Regulaminie,
b. zmianę w usłudze, w tym w zakresie lub sposobie jej świadczenia,
c. wprowadzenie nowej usługi,
d. zaprzestanie świadczenia usługi w całości lub części,
e. względy ochrony prywatności, bezpieczeństwa i zapobiegania nadużyciom,
f. usunięcie ewentualnych wątpliwości lub niejasności interpretacyjnych,
g. zmianę danych wskazanych w Regulaminie, w tym Operatora.
Zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia poinformowania Użytkownika o zmianach Regulaminu poprzez publikację na stronie internetowej oraz przesłanie na adres e-mail Użytkownika. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Użytkownik może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, składając wypowiedzenie nie później niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania Użytkownika o zmianach Regulaminu.
4. W przypadku usług o charakterze jednorazowym (np. jednorazowy przejazd) lub usług opłaconych z góry, w każdym przypadku obowiązuje wersja Regulaminu aktualna w momencie zamówienia usługi.
5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa w szczególności Kodeks Cywilny oraz ustawa Prawo o ruchu drogowym.
6. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersją polską a obcojęzyczną wersją językową Regulaminu podstawą interpretacji będzie wersja polska Regulaminu.

Załącznik nr 1
Cennik i tabela Opłat Dodatkowych

Rodzaje opłat Wartość brutto
Opłata za wypożyczenie Przedział czasowy
od 1. do 20. minuty bez opłat
od 21. do 60. minuty 1 zł
od 61. do 120. minuty 3 zł
od 121. do 180. minuty 5 zł
każda kolejna rozpoczęta godzina 7 zł
Opłata za przekroczenie 12 godzin wypożyczenia 200 zł
Opłata za kradzież, utratę lub zniszczenie:
Roweru standardowego 3 900 zł

Opłaty sumują się

 

Opłaty Dodatkowe

Opłata inicjalna 10 zł
Jazda na rowerze przez większą liczbę osób niż dopuszcza Operator dla danego typu Roweru 200 zł
Porzucenie Roweru poza Strefą użytkowania 700 zł
Porzucenie Roweru poza Stacją, ale w Strefie użytkowania 500 zł
Usunięcie zastosowanych zabezpieczeń 200 zł
Nieautoryzowany przejazd 100 zł
Przewożenie roweru samochodem lub innym środkiem transportu należącym do osób prywatnych 50 zł

Opłaty dodatkowe sumują się

Skip to content